Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platne/serwer16761/public_html/smuggled/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854
Zasady ochrony prywatności | Smuggled.pl
Pon.-Pt. 8:00-18:00

Zasady ochrony prywatności

Zasady ochrony prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności dla kanałów Social Media w Smuggled.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO dla kanałów Social Media

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Smuggled Jakub Paszkowski w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że Smuggled Jakub Paszkowski z siedzibą w Kaliszu ul. Mickiewicza 9a 62-800 Kalisz, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • wypełniły formularz kontaktowy poprzez platformę Facebook.

II Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Smuggled Jakub Paszkowski z siedzibą w Kaliszu ul. Mickiewicza 9a 62-800 Kalisz, NIP: 6182110794 , REGON: 384233324. (dalej „Administrator”).

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy: poprzez e-mail: biuro@smuggled.pl; tel. 663 922 220 oraz korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

III Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Smuggled na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu kontaktu mailowego lub telefonicznego dotyczącego treści reklamy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

IV Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz w formularzach kontaktowych;
 • Dane kontaktowe tj. numer telefonu oraz adres e-mail,
 • Adres strony internetowej,
 • Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

V Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na  niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .

VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

VII Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII Państwa prawa:

Przysługują Państwu:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;

c) Prawo do usunięcia danych;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) Prawo do przenoszenia danych;

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

h) Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz z formularzy kontaktowych umieszczonych na platformie internetowej Facebook wypełnianych przez Państwa samodzielnie.

X. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.